Všeobecné obchodní podmínky

1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1 Obchodní podmínky platí pro obchodní vztahy mezi společností Normfest
s.r.o. (dále jen prodávající) a jejími zákazníky (dále jen kupující).
1.2 Aktuální znění obchodních podmínek je zveřejněno na webových stránkách
prodávajícího nebo bude na přání kupujícího prodávajícím poskytnuto.
1.3 Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a kupující
uzavřením kupní smlouvy současně stvrzuje, že se s těmito obchodními
podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky
jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím.


2. UZAVŘENÍ SMLOUVY


2.1 Realizace obchodních závazkových vztahů smluvních stran probíhá na
základě jednotlivých kupních smluv sestávajících se z objednávky kupujícího,
jejímž obsahem jsou údaje o množství/ počtu kusů, druhu a typu zboží, jakož i
o místě a termínu jeho dodání, a přijetí objednávky prodávajícím.
2.2 Přijetí objednávky zboží prodávajícím se provádí potvrzením
objednávkového formuláře nebo dodávkou zboží. Platí, že pro druh a počet
dodávaného zboží je směrodatný výhradně obsah přijaté objednávky nebo - v
případě, že objednávka nebyla dosud přijata - obsah dodacího listu a faktury.
2.3 Odchyluje-li se druh a/nebo počet dodaného zboží od obsahu objednávky,
považuje se za závazný (i konkludentně) udělený souhlas kupujícího s tímto
odchylným stavem. Takový souhlas se považuje za udělený i tehdy, pokud
kupující do 4 dní od předání zboží kupujícímu nesdělí písemně prodávajícímu
své námitky.
2.4 Minimální hodnota objednávky je 1000,- Kč netto.
2.5. Při realizaci objednávky prostřednictvím E-shopu si prodávající vyhrazuje
právo na odmítnutí objednávky a to do 48 hodin po objednání kupujícím. O
odmítnutí objednávky bude kupující informován zadaným e-mailem.


3. CENY


3.1 Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží prodávajícího v době
uzavření kupní smlouvy, není-li dohodnuto jinak.
3.2 V případě zvýšení cen materiálu a nákladů, zvýšení cen dodavatelů
prodávajícího či s ohledem na kurzové změny si prodávající vyhrazuje právo k
úpravě dohodnutých cen. Toto zvýšení prodávající oznámí bezodkladně písemně
kupujícímu a stává se tím pro kupujícího závazné.
3.3 K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty v aktuální zákonné výši.


4. PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1 Faktury jsou splatné hotově při převzetí zboží nebo ve lhůtách splatnosti
uvedených na faktuře. Prodávající je oprávněn tuto lhůtu splatnosti stanovit
podle svého uvážení.
4.2 Zaplacením se rozumí připsání částky na účet prodávajícího či předání
dlužné částky do rukou prodávajícího.
4.3 Při prodlení s plněním peněžitého dluhu vůči prodávajícímu je kupující
povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky za
každý den prodlení; smluvní pokuta je splatná za každý den prodlení vždy v den
následující po takovém dni prodlení, a to i bez výzvy prodávajícího.
4.4. Při prodlení kupujícího s úhradou peněžitého dluhu je kupující povinen na
výzvu prodávajícího prodávajícímu uhradit také náklady vzniklé prodávajícímu s
vymáháním jeho pohledávky vůči kupujícímu.
4.5 Případná dohoda mezi prodávajícím a kupujícím o úhradě závazku
kupujícího ve splátkách pozbývá účinnosti dnem, kdy se kupující dostane do
prodlení se svým plněním vůči prodávajícímu podle takové dohody, a celá
dlužná částka se stává tímto dnem splatnou.


5. DODACÍ PODMÍNKY


5.1 Údaje o dodacích lhůtách jsou přibližné a nezávazné. Je-li kupující v
prodlení s jakoukoli platbou vůči prodávajícímu déle než 30 dní, zhorší-li se
podle názoru prodávajícího podstatně majetková situace kupujícího nebo je-li
vůči kupujícímu či jeho společníku nebo akcionáři zahájeno insolvenční či
exekuční řízení, je prodávající oprávněn odstoupit od všech nebo některých
kupních smluv dosud prodávajícím nesplněných nebo požadovat na kupujícím
zálohové platby či jiné zajištění závazků kupujícího vůči prodávajícímu. Kupující
nemá v takovém případě vůči prodávajícímu jakékoli nároky na náhradu nákladů
či škod vzniklých kupujícímu v důsledku tohoto postupu prodávajícího, zejména
pak právo na náhradu škody či nákladů vyvolaných tím, že prodávající dodá
zboží kupujícímu později či vůbec.
5.2 Ke kupní ceně za zboží je prodávající oprávněn fakturovat k tíži kupujícího
část nákladů na dopravné a balné, a to ve výši nejvýše 110 Kč bez DPH za
každou dodávku.
5.3 Prodávající je oprávněn dodávat zboží kupujícímu v dílčích dodávkách. Pro
druhou a každou další dílčí dodávku se bod 5.2 těchto obchodních podmínek
nepoužije.
5.4 Kupující je povinen odebrat připravené zboží bez zbytečného odkladu. Zboží
lze odebrat prostřednictvím dopravce, v mimořádných případech
prostřednictvím pověřeného obchodního zástupce. V obou případech je kupující
povinen zkontrolovat stav dodávky a převzít zboží podpisem na dodacím či
přepravním listě.


6. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA


6.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.
6.2 Vlastnické právo přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny
včetně příslušenství.
6.3 Pokud je zboží pod výhradou vlastnického práva zabaveno třetí osobou, je
kupující povinen prodávajícího o tom okamžitě informovat a předložit mu
veškeré doklady ohledně takového zabavení.


7. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST


7.1 Na dodávané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v
délce uvedené u konkrétního druhu zboží; záruční doba začíná běžet od
okamžiku převzetí zboží kupujícím.
7.2 V záruční době je prodávající povinen reklamované zboží zdarma dle volby
prodávajícího opravit nebo vyměnit za nové, jestliže je zboží z důvodu vady
nezpůsobené kupujícím či osobami, kterým kupující zboží přenechal nebo které
se zboží zmocnili, nepoužitelné nebo je jeho použitelnost výrazně omezena.
Neuskuteční-li se oprava v přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn požadovat
výměnu zboží.
7.3 Nároky kupujícího ze záruky jsou podmíněny řádným uplatnění reklamace,
kterým se rozumí písemné vytčení vad doručené prodávajícímu do 4 dnů od
převzetí zboží kupujícím. Za vytčení vad se považuje i sepsání reklamačního
protokolu mezi kupujícím a prodávajícím ve výše uvedené lhůtě. Dojde-li k
vytčení vad po lhůtě uvedené v tomto bodě, je výhradně věcí prodávajícího, zda
poskytne kupujícího v souvislosti s vadou zboží tvrzenou kupujícím nějaké
plnění.
7.4 Záruka se nevztahuje mimo jiné:
 na zboží poškozené nevhodným skladováním
 na vady způsobené nesprávnou obsluhou
 na vady způsobené používáním zboží k jinému účelu, než je stanoveno návodem nebo instrukčním
listem prodávajícího
 na nekompletnost dodávky či vady zboží, které bylo možno zjistit při převzetí
 na součástky podléhající přirozenému opotřebení
 - na zboží, které bylo prodávajícím kupujícímu dodáno zdarma v rámci marketingových akcí
7.5 Právo kupujícího vůči prodávajícímu na náhradu škody způsobené porušením
povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy, zejména pak škody vzniklé v důsledku
vad zboží, je co do výše této náhrady škody omezeno částkou odpovídající kupní
ceně předmětného zboží. Ustanovení předchozí věty neplatí, jde-li o škodu
způsobenou prodávajícím úmyslně.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


8.1 Místem plnění je, není-li sjednáno jinak, Pekařská 12, 155 00 Praha 5.
8.2 Pokud některé z ustanovení těchto obchodních podmínek zanikne či ztratí
platnost, všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
8.3 Veškeré vztahy vyplývající mezi účastníky z těchto obchodních podmínek
včetně vztahů těmito obchodními podmínkami neupravených se řídí českým
právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, v
platném znění.